Ochrana osobných údajov

Informácia podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

 1. Prevádzkovateľom je predávajúci, ktorého údaje sú uvedené v článku I. bod 1 týchto VOP (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. a) Osobné údaje sú spracúvané za účelom predaja produktov e-shopu, uzatvorenia kúpnej zmluvy, uskutočnenia platby a plnenia povinností a záväzkov, ktoré pre prevádzkovateľa z uzatvorených zmlúv vyplývajú, najmä povinnosti súvisiace s uplatňovaním práv zo záruky (spracúvanie osobných údajov je v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvných  alebo predzmluvných vzťahov, ktorých ste zmluvnou stranou).
  b) Osobné údaje sú spracúvané za účelom vyhotovenia a vedenia evidencie účtovných dokladov (spracúvanie osobných údajov je v zmysle článku 6 ods. 1  písm. c) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa).
  c) Osobné údaje sú spracúvané za účelom vytvorenia konta zákazníka (spracúvanie osobných údajov je v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie osobných údajov je na základe súhlasu dotknutej osoby).
 3. Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany na účely spracúvania podľa bodu 2 a) a 2 b) je povinné. V opačnom prípade, ak neposkytnete osobné údaje nevyhnutné pre tieto účely, nie je možné vybaviť objednávku a uzavrieť s Vami kúpnu zmluvu a plniť z nich vyplývajúce zákonné povinnosti. Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany na účel spracúvania podľa bodu 2 c) je dobrovoľné, nákup v e-shope nie je podmienený registráciou.
 4. Osobné údaje budú uchované po dobu, po ktorú je prevádzkovateľ povinný v stanovenom rozsahu spracovávať vaše osobné údaje v zmysle osobitných právnych predpisov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.
 5. Prevádzkovateľ sprístupňuje Vaše osobné údaje spoločnosti vykonávajúcej externý audit, poskytovateľom doručovacích služieb a prevádzkovateľ ďalej sprístupňuje osobné údaje tretej strane, ak jej takúto povinnosť ukladá všeobecne záväzný právny predpis.
 6. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.
 7. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:
  – žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  – namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  – na prenosnosť osobných údajov;
  – podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 8. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Nákupný košík
Návrat hore