Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len ,, VOP“)

1. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Motor-Car Bratislava, spol.s r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35 828 161, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd. Sro., vložka č. 25724/B, DIČ: 2020225482, IČ DPH: SK 2020225482 (ďalej len ,,predávajúci“) prevádzkuje internetový obchod (ďalej len ,,e-shop“) na stránke http://eshop.motor-car.sk.
 2. Prevádzkové hodiny, počas ktorých je možné kontaktovať osobu zodpovednú za prevádzku e-shopu sú: Pondelok – Piatok 7:00 – 22:00 v bežné pracovné dni mimo dní pracovného pokoja a sviatkov.
  Kontaktná osoba pre e-shop: Zuzana Čikasová, +421 2 4929 4499, z.cikasova@motor-car.sk.
  Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované.
 3. Kupujúcim sa rozumie:
  a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony alebo
  b)právnická osoba alebo
  c) fyzická soba – podnikateľ, ktorý je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení ( ďalej len ,, kupujúci“).
 4. Týmito VOP sa spravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s predajom prostredníctvom e-shopu na stránkach http://eshop.motor-car.sk.
 5. Ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú aj na kupujúceho uvedeného v článku I. bod 3 b.) c.), ak nie je ďalej uvedené inak. Na kupujúceho uvedeného v článku I., bod 3 b.) a c.) sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej len,, zákon o ochrane spotrebiteľa“ a taktiež ustanovenia článkov 5 a 6 týchto VOP .

2. Objednávanie produktov/Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Údaje o predávaných produktoch v e-shope (najmä dostupnosť, cena, veľkosť) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Produkt nie je možné vopred ukázať kupujúcemu, nie je možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu objednávky a dodanie produktu.
  V prípade, ak predávajúci nebude schopný dodať objednaný produkt, informuje o tom vhodným spôsobom kupujúceho, a v prípade už uzatvorenej kúpnej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť v písomnej forme (platí, že za písomnú formu odstúpenia sa považuje aj odstúpenie od zmluvy zaslané e-mailom).
 2. Po vstupe na stránky e-shopu si kupujúci okrem iného môže prehliadať ponúkané produkty. Produkty sú zaradené do niekoľkých kategórií. Stránky e-shopu uvádzajú stručný popis jednotlivých produktov, ich cenu vyjadrenú v mene euro, prípadne ďalšie podmienky poskytovania produktov. Ak nie je na stránke e-shopu uvedené inak, cena produktov je uvádzaná s DPH.
 3. Kúpa produktu sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v e-shope predávajúcemu. Predávajúci prijatú objednávku kupujúceho odsúhlasí (akceptuje) v súlade s týmito VOP a okamihom akceptácie objednávky predávajúcim je uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci má právo, v prípade ak nie je produkt schopný dodať, objednávku zamietnuť.
  Ak bola medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená kúpna zmluva predávajúci dodá objednaný tovar v lehote podľa článku 3 bod 5 týchto VOP.
 4. Kupujúci si prezerá a vyberá produkt kliknutím na jednotlivý produkt. Kliknutím na konkrétny produkt sa mu zobrazí detail produktu. Kupujúci pri produkte s variabilnými údajmi (napr. farba produktu, veľkosť produktu, …) pred vložením produktu/produktov do košíka vyberie taktiež variabilné údaje, t. j. požadovanú veľkosť, požadovanú farbu produktu. Ak kupujúci realizuje vlastnú objednávku do políčka počet kusov pri jednotlivom produkte zadá ním požadovaný počet kusov, ktoré chce objednať a klikne na ,,Kúpiť“.
 5. Po ukončení vlastného výberu kupujúci prejde k vyplneniu objednávky kliknutím na ikonu zobrazujúcu nákupný košík v hornej lište. Každý objednávaný produkt sa zobrazuje v nákupnom košíku s uvedeným počtom kusov. Pri ukončení nákupu si kupujúci skontroluje produkt/-y, ktorý objednal v nákupnom košíku.
 6. Nesprávne vybraný produkt/-y v nákupnom košíku môže kupujúci odstrániť kliknutím na ikonu ,,odstrániť“. Po vykonaní zmien v nákupnom košíku môže kupujúci ,,aktualizovať“ košík, čím sa mu aktuálne zmenia počty a kusy produktov.
 7. Pre dokončenie objednávky je kupujúci povinný vybrať požadovaný spôsob dodania produktu/-tov a požadovaný spôsob platby. Kupujúci taktiež potvrdí, že súhlasí s týmito VOP. Ak je kupujúci zaregistrovaný v e-shope, dokončí objednávku kliknutím na ,, Objednať“, čím sa objednávka potvrdí a je odoslaná na spracovanie. Ak kupujúci nie je zaregistrovaný v e-shope, musí pred dokončením objednávky vyplniť v nákupnom košíku dodacie a fakturačné údaje, a až následne dokončí objednávku kliknutím na ,,Objednať“, čím sa objednávka potvrdí a je odoslaná na spracovanie.
 8. Kupujúci môže stornovať objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, a to až do lehoty odoslania tovaru. V tomto prípade je povinný kontaktovať predávajúceho na adrese eshop@motor-car.sk. Ak už kupujúci uhradil kúpnu cenu a náklady na doručenie je povinný oznámiť to predávajúcemu. Predávajúci mu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia stornovania objednávky vráti peniaze na bankový účet z ktorého mu bola kúpna cena uhradená.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho na tovar, ak tovar predávajúci nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky), alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nebude predávajúci schopný dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by predávajúcemu spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého zaplatil, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

3. Kúpna cena , platobné a dodacie podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za produkt/-y kúpnu cenu a cenu prepravy, (náklady na vybraný spôsob dodania) podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej kúpnej zmluvy). Cena produktov je uvádzaná ako cena s DPH. Cena produktu bez DPH, vyčíslená DPH a cena produktu s DPH je uvedená v nákupnom košíku. Cena prepravy (dodacie náklady) nie je zahrnutá v cene tovaru, ale je vyčíslená v procese objednávky po výbere požadovaného spôsobu dodania.
 2. Cena zverejnená na e-shope sa môže zmeniť z dôvodov tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny produktu zverejnenej na e-shope. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny.
 3. Spôsob dodania tovaru:
  a) osobný odber kupujúceho na predajni predávajúceho; pričom kupujúci obdrží spolu s tovarom aj riadny daňový doklad a preberací protokol, kúpna cena môže byť uhradená vopred prevodným príkazom alebo najneskôr pri prevzatí tovaru v hotovosti,
  b) dodanie  prostredníctvom kuriérskej spoločnosti; kupujúci obdrží spolu s tovarom aj riadny daňový doklad a preberací protokol, kúpna cena môže byť uhradená vopred prevodným príkazom alebo najneskôr pri prevzatí zásielky; k cene tovaru je účtovaný poplatok za doručenie , ktorý je vyčíslený v položke Nákupný košík ako „Dopravné náklady“.
 4. Ak kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s doručovaním vznikli.
 5. Objednávky sa vybavujú podľa objektívnych možností, pokiaľ možno priebežne. Dodacia lehota sa počíta odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Tovar je odoslaný do 5 pracovných dní. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania. Kupujúci najneskôr do 2 dní informuje predávajúceho, či naďalej trvá na dodaní tovaru.
  Ak si kupujúci objedná tovar, ktorý výrobca z akýchkoľvek dôvodov stiahol z výroby, okamžite po zistení bude predávajúci o tejto skutočnosti informovať kupujúceho (e-mailom, prípadne telefonicky).
 6. Po vybavení objednávky zákazníka informuje predávajúci, že jeho objednávka bola odovzdaná na prepravu. Stav objednávky si môže kupujúci pozrieť aj po prihlásení sa na tejto stránke pod prideleným registračným menom a heslom.

4. Záruka a reklamačné podmienky

 1. Kupujúci je povinný pri prevzatí prostredníctvom kuriéra prezrieť zásielku tovaru a faktúru, ktorá je pripojená k zásielke. V prípade zistenia akýchkoľvek rozdielov medzi tovarom uvedeným vo faktúre a skutočne dodaným (objednaným) tovarom (v druhu, v množstve a pod.) alebo ak je k zásielke pripojená nesprávne vystavená faktúra, resp. k zásielke nie je pripojená žiadna faktúra alebo v prípade zistenia vád zásielky je potrebné bezodkladne oznámiť zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu: eshop@motor-car.sk alebo telefonicky na čísle 02/4929 4499, mobil +421 918 766 197 najneskôr nasledujúci deň po prevzatí.
 2. Nahlásenie straty zásielky podáva odosielateľ alebo príjemca kuriérskej spoločnosti písomne, najneskôr do 2 pracovných dní nasledujúcich po plánovanom (garantovanom) čase dodania zásielky. V prípade neskoršieho nahlásenia vady uvedenej v predchádzajúcej vete nie je možné uplatniť reklamáciu. Príjemca je povinný v prípade poškodenia zásielky uschovať pôvodné balenie zásielky k nahliadnutiu kuriérskej spoločnosti a k zhotoveniu fotodokumentácie.
 3. V prípade zistenia vád tovaru je nutné vady nahlásiť bezodkladne po ich zistení.
 4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim alebo dňom, kedy si kupujúci mal tovar prevziať a v rozpore so svojimi povinnosťami tovar neprevzal.
 5. Predajca zodpovedá za vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov.
 6. Ak sa na tovare vyskytla vada, kupujúci má nasledovné práva:
  a)ak je vada odstrániteľná:
  právo, aby bola vada bezplatne, včas (bez zbytočného odkladu) a riadne odstránená alebo právo na výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  b) ak je vada odstrániteľná, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, právo na výmenu veci, alebo právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim,
  c) ak je vada neodstrániteľná a bráni tomu, aby sa vec mohla užívať ako vec bez vady, kupujúci má právo na výmenu veci, alebo právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim,
  d) ak je vada neodstrániteľná a nebráni tomu, aby sa vec mohla užívať ako vec bez vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 7. Tovar, ktorý bol vymenený prechádza do vlastníctva predávajúceho. Prípadné zasielanie dielov bude vykonané bezplatne.
 8. Nároky na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené v nasledujúcich prípadoch:
  – ak je vzniknutá vada v príčinnej súvislosti s neodborným zaobchádzaním s tovarom alebo jeho preťažením, ako napr. pri aktívnej účasti na športovom motoristickom podujatí;
  – tovar bol zabudovaný, ošetrovaný alebo jeho údržba bola vykonaná vo výrobcom neautorizovanom servise;
  – do tovaru boli zabudované diely, ktorých použitie nepovolil výrobca alebo zmluvný tovar bol zmenený spôsobom nepovoleným výrobcom alebo inou osobou ako predávajúcim;
  – tovar nebol riadne zabudovaný;
  – kupujúci nedodržal podmienky pre použitie, údržbu a ošetrovanie tovaru (napr. ustanovenia návodu na obsluhu a pod.);
  – kupujúci neodborne skladoval tovar;
  – použitím tovaru na iné ako určené účely;
  – použitím v rozpore s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi.
 9. Prirodzené opotrebenie spôsobené povahou užívania tovaru nespôsobuje vznik zodpovednosti za vady.
 10. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť doručená predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, čo kupujúci zistil existenciu vád.
 11. Písomná reklamácia musí obsahovať:
  označenie alebo popis vady tovaru,
  číslo zásielky podľa identifikačného štítku,
  dátum prevzatia tovaru,
  údaje o osobe, ktorá reklamáciu uplatňuje (meno a priezvisko, úplnú adresu, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt, resp. ak ide o podnikateľa obchodné meno (názov firmy), sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho, poštovú adresu, IČO, IČ pre DPH kupujúceho, ak je registrovaný ako platca DPH, číslo zápisu v príslušnom registri, adresu elektronickej pošty, telefonický kontakt.
 12. K reklamácii je potrebné pripojiť príslušné doklady o obsahu zásielky (dodací list, pôvodná faktúra a pod.) a reklamovaný tovar (najlepšie po dohode s predávajúcim). Tovar môže kupujúci reklamovať osobne v predajni na adrese Motor-Car Bratislava, spol.s r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava (budova Mercedes-Benz). Pri osobnej reklamácii nie je vždy možné priamo vybaviť reklamáciu, nakoľko sa jedná o tovar e-shopu. O spôsobe riešenia reklamácie bude predávajúci kupujúceho kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a následne mu bude bezprostredne po ukončení reklamačného konania zaslaný reklamačný protokol (e-mailom a poštou).
 13. Ustanovenia bodov 1 až 9 tohto článku sa nepoužijú, ak ide o kupujúceho uvedeného v bode 3 b) a c) článku 1 týchto VOP. Zodpovednosť za vady sa pri kupujúcom uvedenom v bode 3 b) a c) článku 1 týchto VOP riadi ustanoveniami §422 až 441 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

5. Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy a jeho dôsledky

 1. V prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba uvedená v článku bod 3 a) má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa „keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar” alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene: “keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný“.
 2. V súlade s ustanovením §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie:
  – predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava alebo eshop@motor-car.sk). Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý má predávajúci zverejnený na stránke e-shopu.
  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašle kupujúci predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 4. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu (pri odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené náklady za dodanie tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý predávajúci ponúka, t. j. poplatku za doručenie, ktorý bol zaplatený).
  V prípade, ak kupujúci neoprávnene odstúpi od zmluvy, predávajúci mu vráti tovar na náklady kupujúceho. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy tovar možno vrátiť:
  a) zaslaním tovaru späť na adresu predávajúceho uvedenú v bode 2 tohto článku doporučenou zásielkou (nie na dobierku) alebo
  b) tovar osobne odovzdá kupujúci na adrese predávajúceho uvedenej v kontaktných údajoch najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar kupujúci odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 7. Kupujúci je povinný vrátiť tovar kompletný, nepoškodený, nepoužívaný a podľa možností v originálnom obale. Kupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vzorový formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy

6. Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci podľa bodu 3. písm. a) Úvodných ustanovení týchto VOP má v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu.
 2. Ak na žiadosť podľa bodu 1 odpovedal predávajúci zamietavo alebo na žiadosť neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 11 ods.2 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Kupujúci má právo vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-cezhranicnych-spotrebitelskych-sporov.
 4. Kupujúci môže na riešenie sporu tiež využiť platformu na riešenie sporov online https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false.
 5. Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína na návrh kupujúceho u subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu.
 6. Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:
  a) kupujúci musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;
  b) kupujúci musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť kupujúceho o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy kupujúci odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
  c) vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- €;
  d) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a kupujúci bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
  e) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia;
  f) nesmie ísť o spory podľa § 4 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 7. Návrh musí obsahovať:
  a) identifikačné údaje strán sporu (Vaše a naše),
  b) úplné a zrozumiteľné opísanie rozhodujúcich skutočností (čo je sporné),
  c) označenie, čoho sa navrhovateľ (Vy) domáha (napr. vrátenie kúpnej ceny, výmeny tovaru a pod.),
  d) dátum, kedy navrhovateľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. prvá reklamácia),
  e) vyhlásenie, že vo veci nerozhodol súd, nebol vydaný rozhodcovský nález a nebola uzavretá dohoda strán v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu a ani nebolo začaté konanie pred súdom, rozhodcovské konanie alebo alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu podľa tohto zákona,
  f) dátum a podpis navrhovateľa (Váš).
  K návrhu sa priloží doklad o skutočnosti, že sa navrhovateľovi nepodarilo spor vyriešiť priamo (napríklad naša korešpondencia a pod.), a ďalšie písomnosti potvrdzujúce uvádzané skutočnosti, ak sú k dispozícii. K návrhu sa priloží plná moc, ak je navrhovateľ zastúpený na základe plnej moci. Návrh možno podať najmä písomne, ústne do zápisnice, alebo elektronicky prostredníctvom emailu.
 8. Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu musí byť ukončené do 90 dní od jeho začatia. U zvlášť zložitých sporov možno túto lehotu predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu končí
  a) uzavretím dohody strán sporu (dobrovoľné),
  b) vydaním odôvodneného stanoviska,
  c) odložením návrhu (napr. spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu),
  d) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
  e) zánikom bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
  f) vyčiarknutím oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.
 9. Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môže požadovať za začatie riešenia sporu od kupujúceho poplatok, ktorého výšku zverejňuje na svojom webovom sídle. Náklady spojené s alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov znáša každá strana sporu samostatne.
 10. V prípade, že alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu nepovedie k vyriešeniu spotrebiteľského sporu sa samozrejme vždy môžete obrátiť na súd. Samozrejme tiež nemusíte ani možnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu využiť a môžete sa s riešením spotrebiteľského sporu priamo obrátiť na príslušný súd.

7. Ochrana osobných údajov

Informácia podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

 1. Prevádzkovateľom je predávajúci, ktorého údaje sú uvedené v článku I. bod 1 týchto VOP (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. a) Osobné údaje sú spracúvané za účelom predaja produktov e-shopu, uzatvorenia kúpnej zmluvy, uskutočnenia platby a plnenia povinností a záväzkov, ktoré pre prevádzkovateľa z uzatvorených zmlúv vyplývajú, najmä povinnosti súvisiace s uplatňovaním práv zo záruky (spracúvanie osobných údajov je v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely plnenia zmluvných  alebo predzmluvných vzťahov, ktorých ste zmluvnou stranou).
  b) Osobné údaje sú spracúvané za účelom vyhotovenia a vedenia evidencie účtovných dokladov (spracúvanie osobných údajov je v zmysle článku 6 ods. 1  písm. c) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa).
  c) Osobné údaje sú spracúvané za účelom vytvorenia konta zákazníka (spracúvanie osobných údajov je v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR – spracúvanie osobných údajov je na základe súhlasu dotknutej osoby).
 3. Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany na účely spracúvania podľa bodu 2 a) a 2 b) je povinné. V opačnom prípade, ak neposkytnete osobné údaje nevyhnutné pre tieto účely, nie je možné vybaviť objednávku a uzavrieť s Vami kúpnu zmluvu a plniť z nich vyplývajúce zákonné povinnosti. Poskytnutie osobných údajov z Vašej strany na účel spracúvania podľa bodu 2 c) je dobrovoľné, nákup v e-shope nie je podmienený registráciou.
 4. Osobné údaje budú uchované po dobu, po ktorú je prevádzkovateľ povinný v stanovenom rozsahu spracovávať vaše osobné údaje v zmysle osobitných právnych predpisov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.
 5. Prevádzkovateľ sprístupňuje Vaše osobné údaje spoločnosti vykonávajúcej externý audit, poskytovateľom doručovacích služieb a prevádzkovateľ ďalej sprístupňuje osobné údaje tretej strane, ak jej takúto povinnosť ukladá všeobecne záväzný právny predpis.
 6. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.
 7. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:
  – žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  – namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  – na prenosnosť osobných údajov;
  – podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 8. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke e-shopu.
 2. Predávajúci je oprávnený VOP kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia, ak nie je výslovne uvedený neskorší dátum. Pri objednávaní produktu sú pre kupujúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky.
 3. Kupujúci sa je povinný oboznámiť sa s týmito VOP pred dokončením objednávky a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 4. Pre doručovanie elektronických správ kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mail alebo SMS správa) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo, považuje sa táto správa za doručenú (e-mail alebo SMS správa) po uplynutí 48 hodín odo dňa jej doručenia. V prípade, ak sa doručuje listová zásielka kupujúcemu cez poštový podnik, považuje sa táto za doručenú dňom jej prevzatia alebo dňom odmietnutia jej prevzatia alebo dňom, kedy uplynula márne lehota na prevzatie listovej zásielky kupujúcim.
 5. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neúčinné alebo neplatné, nemá táto neúčinnosť alebo neplatnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení VOP/zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v takomto prípade bezodkladne nahradia neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel pôvodného.
 6. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy, ustanoveniami týchto VOP a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 7. Tieto VOP a taktiež zmluva uzatvorená na ich základe sa riadia právom Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z uzatvorených zmlúv na základe týchto VOP alebo v súvislosti s nimi budú rozhodovať miestne príslušné súdy v Slovenskej republike.

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18. 10. 2021.

Nákupný košík
Návrat hore